Obchodné podmienky - autosúčiastky, autopríslušenstvo, oleje a mazíva

Vítajte na našej stránke.
Vítajte na našej stránke.
www.adiely.sk
Prejsť na obsah

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
 
1. Základné údaje
Dodávateľ:(Ďalej iba "dodávateľ")
AUTODRIFT spol. s r.o., Jeruzalemská 31A, 91701 Trnava
IČO: 43862144, DIČ: 2022505100, IČ DPH : SK 2022505100
Dodávateľ je zapísaný na OR v Trnave, oddiel:Sro, vložka č.: 21129/T
Adresa prevádzky ( sídlo ): Jeruzalemská 31A, 91701 Trnava

Kontaktné údaje
Mobil : ++ 421917908138
E-mail : info@adiely.sk

 
Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  ,Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky cez internet. Všetky nami predávané diely sú určené k odbornej montáži odborným servisom.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku ešte pred dodaním tovarov prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody ktorá vznikla v súvislosti so zaistením tovaru alebo došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od objednávky alebo od pripísania úhrady na náš účet v závislosti od spôsobu doručenia, resp. platby. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
 
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike kuriérskou službou. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a hodnoty nákupu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

 
Tovar objednaný do 15.00 hod. (pondelok - piatok, okrem sviatkov) na osobný odber je možne si vyzdvihnúť následujúci pracovný deň v našej kamennej predajni (Jeruzalemska 31 Trnava) pondelok - piatok  v čase  8:00-16:00, okrem sviatkov.
 
 
Upozornenie : vzhľadom na prevádzkové ako aj mzdové náklady, ceny v kamennej predajni sú vyššie ako v našom internetovom obchode, to neplatí pre internetové objednávky.  Ďakujeme za pochopenie.
 

5. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru, to neplatí pri dieloch ovládaných elektrikou alebo elektronikou (napr. riadiace jednotky, lamda sondy, prietokomer vzduchu rôzne snímače, čerpadlá a pod...)
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese  info@adiely.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar osobne na adrese prevádzky alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s dodávateľom, a to najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru na vlastné náklady. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na vlastné náklady.
Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Pri vrátení tovaru zákazníkom alebo odstúpení od zmluvy zákazníkom sa poštovné a balné, ktoré súviselo s doručením tovaru k zákazníkovi nevracia.

6.Reklamačné podmienky


Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné
nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, nevhodnou manipuláciou alebo neodbornou montážou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

7. Ochrana osobných dát
 
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta.
Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 
7.1  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
7.2  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 
7.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 
7.4  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 
a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 
b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 
c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 
d)     právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 
e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 
f)       právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 
g)      právo na prenosnosť osobných údajov,
 
h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 
7.5  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 
7.6  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 
7.7  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 
7.8  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 
7.9  Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 
 
7.10                     
 
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom).
Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Internetový predaj olejov a mazív, autosúčiastok a náhradných dielov do osobných automobilov všetkých značiek- napr. remene, brzdy, filtre, spojky, ložiská, poloosy, kĺby, svetlomety....
Copyright adiely 2019
Ponukaný sortimentline1
logo
Návrat na obsah