Obchodné podmienky - autosúčiastky, autopríslušenstvo, oleje a mazíva

Vítajte na našej stránke.
Vítajte na našej stránke.
www.adiely.sk
Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

1. Základné údaje
Dodávateľ:(Ďalej iba "dodávateľ")
AUTODRIFT spol. s r.o.
Jeruzalemská 31A
91701 Trnava
IČO: 43862144
DIČ: 2022505100
IČ DPH : SK 2022505100
Dodávateľ je zapísaný na OR v Trnave, oddiel:Sro, vložka č.: 21129/T
Adresa prevádzky ( sídlo ):
Jeruzalemská 31A
91701 Trnava
Kontaktné údaje
Mobil : ++ 421918227821
E-mail : info (zavináč) adiely.sk
Orgán dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
          033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky cez internet. Všetky nami predávané diely sú určené k odbornej montáži odborným servisom.
3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku ešte pred dodaním tovarov prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody ktorá vznikla v súvislosti so zaistením tovaru alebo došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
5. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od objednávky alebo od pripísania úhrady na náš účet v závislosti od spôsobu doručenia, resp. platby. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a hodnoty nákupu. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru, prípadne mu môžu byť účtované dodatočné náklady na prepravu. Za dopravu tovaru v hodnote do 100,- € si prevažne účtujeme 3,- € ako poštovné a balné, od 101,- € do 500,- € si účtujeme 6,- € , a nad 501,- € si poštovné a balné neúčtujeme. Pri osobnom odbere si účtujeme manipulačný poplatok vo výške 3,- €  alebo 6,-€  podľa hodnoty objednaného tovaru. Poplatok za dobierku je vo výške 1,- € bez ohladu na celkovú sumu nákupu.
Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík. Tovar objednaný na osobný odber je možne si vyzdvihnúť najskôr po 3 pracovných dňoch od objednávky a to v sídle firmy.
6. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru, to neplatí pri dieloch ovládaných elektrikou alebo elektronikou (napr. riadiace jednotky, lamda sondy, prietokomer vzduchu rôzne snímače, čerpadlá a pod...)
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese  info (zavináč) adiely.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar osobne na adrese prevádzky alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s dodávateľom, a to najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru na vlastné náklady. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na vlastné náklady.
Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Pri vrátení tovaru zákazníkom alebo odstúpení od zmluvy zákazníkom sa poštovné a balné, ktoré súviselo s doručením tovaru k zákazníkovi nevracia.
7.Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné
nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, nevhodnou manipuláciou alebo neodbornou montážou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
8. Ochrana osobných dát
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta.
Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte s tým, aby spoločnosť AUTODRIFT spol. s r.o. spracovala a uchovala Vaše  osobné údaje v súlade so zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v jeho neskorších platných zmenách a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)  o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Prehlasujete, že všetky Vami poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Tento súhlas je vydaný  iba pre vnútornú potrebu spoločnosti AUTODRIFT spol. s r.o. a môžete ich kedykoľvek odvolať. Akékoľvek predávanie poskytnutých údajov tretej strane je podmienené Vašim súhlasom s výnimkou orgánov činných v trestnom konani. Súhlas sa vydáva na dobu neurčitú  a môže byť po písomnej žiadosti kupujúceho odvolaný.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom).
Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Internetový predaj olejov a mazív, autosúčiastok a náhradných dielov do osobných automobilov všetkých značiek- napr. remene, brzdy, filtre, spojky, ložiská, poloosy, kĺby, svetlomety....
Copyright adiely 2019
Ponukaný sortimentline1
logo
Návrat na obsah